menu

Art. 1 – Voorwaarden – algemeen | Huidige algemene voorwaarden maken samen met onze bijzondere voorwaarden de overeenkomst tussen partijen uit. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen, anders duidende verkoopsvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Art. 2 – Aanbod – Prijs | Al onze aanbiedeingen, ook door middel van prijslijsten en brochures, worden slechts bindend nadat ze schriftelijk door ons werden bevestigd. Nadien hebben ze een geldigheidsduur van 1 maand. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging, getekend door een van onze bestuurders.

Art. 3 – Eigendomsrechten | De door Moxy geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald (zowel de hoofdsom als toebehoren). Met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste is van de koper. Moxy blijft altijd eigenaar van het originele materiaal die zij produceerd.

Art. 4 – Auteursrechten – reproductie | Door het ondertekenen van de bestelbon / offerte aanvaard de opdrachtgever de verplichting Moxy te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met eventuele auteursrechten. Moxy behoudt zich ook het exclusieve recht over alle technische rechten van door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren, het hermonteren, het kopiëren op welkdanige wijze dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt.

Art. 5 – Laattijdige betaling | In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling enerzijds een conventionele verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7 % per jaar, en dit vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling van de factuur, en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding conventioneel bepaald op 10 % van de te laat betaalde som, met een minimum van 75 euro/openstaande factuur. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief.

Art. 6 – Schorsing – annulatie | Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schade-vergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van het geannuleerde bedrag, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien de reëel geleden schade de forfaitair begrote schade overtreft. Tevens kunnen alle, ook nog niet vervallen vorderingen, dan dadelijk worden geïnd. Indien een job minder dan 48 uur voor het van start gaan van de job, geannuleerd wordt is de klant een schadevergoeding verschuldigd aan Moxy van minimum 1 werkdag-vergoeding voor het overeengekomen werk.

Art. 7 – Gedeeltelijke betalingen | Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter delging van intresten, schade-vergoeding en kosten, alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken.

Art. 8 – Wijzigingen – annulatie | Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

Art. 9 – Verantwoordelijkheid | Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Art. 10 – Informatie | De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan het medium.

Art. 11 – Beperking van aansprakelijkheid | We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst. Onze mogelijke aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – is beperkt tot maximaal 50 % van de waarde van het door de klant bekritiseerde product.

Art. 12 – Leverings- en uitvoeringstermijnen | De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

Art. 13 – Gebreken | Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na ontdekking door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel.

Art. 14 – Aansprakelijkheid – schade | Moxy raadt de koper en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. Moxy aanvaard geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, soring of slecht functioneren van de apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. Moxy aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen van welke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. Moxy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan ons toevertrouwd materiaal.

Art. 15 – Klachten – Betaling | Alle klachten in verband met levering en facturatie dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren. Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel. Indien de koper of de opdrachtgever niet binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of diensten reageert wordt hij geacht de door Moxy geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Art. 16 – Aankoopvoorwaarden | Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene en bijzondere voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

Art. 17 – Geschillen | In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd, tenzij Moxy de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiest. De klant of opdrachtgever kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.

Want to know what's going on?

  • By clicking on Subscribe, you’re agreeing to let us process your data in accordance with our conditions.

  • You have the possibility to change your mind at any time by unsubscribing to our newsletter via the link at the bottom of each newsletter or by contacting us at [email protected]

    We will handle your data with respect. Visit our website for more information about our privacy practices.

Follow us on social media

Deze website gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website of op "Aanvaarden" te klikken, geef je jouw toestemming voor het gebruik van cookies, waaronder cookies van derde partijen. Opgelet: sommige functies op de website zullen niet werken als je cookies uit zet.