menu

VOORAFGAANDE OPMERKING

Offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die aan de basis liggen van een wederzijdse verbintenis tussen Moxy BVBA en de klant mogen onder geen beding gedeeld worden met derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Moxy BVBA. De klant gaat impliciet akkoord met de interpretatie die Moxy BVBA geeft aan elk van de onderdelen en begrippen aangehaald in de offertes, bestellingen, contracten en andere commerciële of technische documenten die Moxy BVBA aan de klant voorlegt met het oog op het aangaan of bestendigen van een wederzijdse verbintenis.

Art.  1.  VOORWAARDEN – ALGEMEEN

Huidige algemene voorwaarden maken samen met onze bijzondere voorwaarden de overeenkomst tussen partijen uit. De klant erkent uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden precontractueel in kennis te zijn gesteld en deze te hebben aanvaard. Behoudens schriftelijke overeenkomst zijn de volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze handelsverrichtingen, anders duidende verkoopsvoorwaarden van de koper worden niet aanvaard, tenzij ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Art.  2.  AANBOD – PRIJS, VOORSTELLEN, BESTELLINGEN EN UITVOERING

Al onze aanbiedingen, ook door middel van prijslijsten en brochures, worden slechts bindend nadat ze zij het schriftelijk of via mail door ons werden bevestigd. Nadien hebben ze een geldigheidsduur van 1 maand. Een overeenkomst bindt ons niet eerder dan vanaf de datum van verzending van onze schriftelijke orderbevestiging.

Deze bepaling slaat op zowel prijs als de geraamde datum van oplevering. Zelfs als een formele overeenkomst of dito orderbevestiging bestaat, kan Moxy BVBA te allen tijde een nieuw prijsvoorstel of een nieuwe opleveringsdatum formuleren voor het geval Moxy BVBA het oorspronkelijke voorstel niet in overeenstemming acht met de beoogde commerciële realiteit

Alle prijzen zijn exclusief BTW (en andere mogelijke taksen) tenzij anders vermeld. Moxy BVBA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

BUDGET:

Moxy BVBA  streeft ernaar om de budgetindicatie, zoals meegedeeld door de klant, na te leven voor zover deze ook realistisch is.  Indien de budgetindicatie niet realistisch is, laat  Moxy BVBA  dit zo snel mogelijk weten aan de klant . Het productiebudget en alle hierin opgenomen kostenposten zijn waarheidsgetrouw en marktconform t.a.v. alle partijen.

De klant  laat Moxy BVBA  op voorhand duidelijk weten of er kosten voor de interne begeleiding door de klant moeten worden opgenomen in het productiebudget.  Deze kosten worden transparant vermeld in het productiebudget.

De klant  respecteert het budget zoals door Moxy BVBA  opgesteld en aan de klant  overgemaakt.  Indien dit productiebudget niet overeenstemt met de verwachtingen van de klant, laat de klant  dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Moxy BVBA  weten, vergezeld van de argumenten waarom (en desgevallend ook hoe) het productiebudget moet worden aangepast.

BESTELLING:

De klant  bevestigt steeds schriftelijk aan Moxy BVBA  dat het geselecteerd werd voor de productie van een project (door middel van een bestelbon of e-mail).

Art.  3.  SCHORSING– ANNULATIE

Wij behouden ons het recht voor in geval van laattijdige betaling of enige andere wanprestatie of inbreuk op de goede trouw van de klant de uitvoering van alle lopende orders op te schorten of te annuleren, en dit op kosten en voor rekening van de klant. De klant een schadevergoeding verschuldigd aan Moxy van minimum 1 werkdag-vergoeding voor het overeengekomen werk en de gemaakte kosten, reserveringskosten of andere.

In geval van annulatie is de klant van rechtswege bijkomend een forfaitaire schade-vergoeding verschuldigd van 25 % van de waarde van het geannuleerde bedrag, onverminderd ons recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen, indien de reëel geleden schade de forfaitair begrote schade overtreft. Tevens kunnen alle, ook nog niet vervallen vorderingen, dan dadelijk worden geïnd.

Annulatie kost externe grading

Indien een project geannuleerd wordt 48u voor de aanvang van het project dan zal indien een halve dag geboekt werd, een annulatiekost van 250€ excl. BTW aangerekend worden en indien een volledige dag geboekt werd, 450€ excl. BTW aangerekend worden.

Grading is altijd gerekend per halve dag of een volledige dag. Facturen zullen dan ook steeds opgesteld worden met halve dagprijs of volledige dagprijs. Enkel indien uitdrukkelijk anders overeengekomen kan een uurprijs toegestaan worden. Verplaatsingen van de grader naar een andere locatie zullen altijd apart vermeld worden op de offerte/factuur.

Art.  4. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar via een overschrijving of een storting op het rekeningnummer van Moxy BVBA met de vermelding van bij voorkeur het referentie nummer of anders het factuurnummer en -datum. Elke door de klant formeel bevestigde of contractueel vastgelegde opdracht is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. In voorkomend geval komt het voorschot door de klant gestort, in mindering op de totale prijs voor de opdracht.

Art.  5.  KLACHTEN – BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle klachten in verband met levering en facturatie dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.  Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit artikel. Indien de koper of de opdrachtgever niet binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen of diensten reageert wordt hij geacht de door Moxy BVBA geleverde goederen onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard. Klachten ontheffen de koper echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

Art.  6.  LAATTIJDIGE BETALING

In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd, berekend tegen de rentevoet gelijk aan de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank, verhoogd met 7 % per jaar, en dit vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling van de factuur, en anderzijds een

forfaitaire schadevergoeding conventioneel bepaald op 10 % van de te laat betaalde som, met een minimum van 75 euro/openstaande factuur. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige reden wordt – zonder dat daartoe een ingebrekestelling verschuldigd is en onverminderd de gebeurlijke gedingkosten – het saldo verhoogd met een forfaitair schadebeding van 12% op het totaal van de gevorderde factuurbedragen of – saldi, dit met een minimum van 75 euro en een maximum van 2.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Ook verliest de klant dan het voordeel van de verleende kortingen op het gewoon tarief.

Elke betaling wordt door Moxy BVBA aangerekend eerst ter delging van intresten, schadevergoedingen en/of kosten alvorens van de factuursaldi te worden afgetrokken. Betalingen worden eerst afgepunt op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat gerechtelijke reorganisatie (WCO) en/of ontbinding en in vereffeningstelling, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Moxy BVBA zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling en onverminderd haar recht op schadevergoeding, alle verdere werkzaamheden voor de betreffende klant op te schorten.

Moxy BVBA behoudt het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enige andere verplichting welke door de klant niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van Moxy BVBA  NV, de betreffende diensten stop te zetten. Moxy BVBA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, vergoeding voor het verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet en/of winst. Indien tot uitschakeling / desactivering van de diensten wordt overgegaan zal Moxy BVBA klant hierover minimaal 3 werkdagen van voordien, schriftelijk of per e-mail, informeren.

De betaling van de facturen mag nooit worden onderworpen aan het feit of de klant het resultaat van de opdracht of van delen ervan al dan niet kwalitatief of kwantitatief aanvaardt. Indien de factuur op vraag van de klant opgesteld werd op naam van een derde, zijn de klant en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Art.  7.  EIGENDOMSRECHTEN

De door Moxy BVBA geleverde goederen blijven onze eigendom zolang deze niet volledig door de koper zijn betaald (zowel de hoofdsom als toebehoren). Met dien verstande dat intussen elk risico, geen enkel uitgezonderd, ten laste is van de koper. Moxy BVBA blijft altijd eigenaar van het originele materiaal dat zij hebben geproduceerd.

Art.  8.  AUTEURSRECTHEN- REPRODUCTIE

Door het ondertekenen van de bestelbon / offerte aanvaardt de opdrachtgever de verplichting Moxy BVBA te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met eventuele auteursrechten. Moxy BVBA behoudt zich ook het exclusieve recht over alle technische rechten van door haar afgeleverde opdrachten, zoals het verveelvoudigen, het monteren, het hermonteren, het kopiëren op welkdanige wijze dan ook. Deze opsomming is niet limitatief. Op vraag van de opdrachtgever wordt vooraf de prijsofferte per kopie opgemaakt.

Moeten we hier iets zetten over auteursrechten? Zijn hier speciale clausules voor?

Art.  9.  WIJZIGINGEN– ANNULATIE

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de overeengekomen voorwaarden voor de aankoop van media of titels, op grond van de door de media gestelde eisen en in overeenstemming met hun specifieke algemene voorwaarden (o.a. voor wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Annulatie door de klant houdt in dat hij hiervoor alle gebeurlijke consequenties draagt.

Art.  10.  VERANTWOORDELIJKHEID

Ten aanzien van derden draagt de klant alle verantwoordelijkheid voor de door hem bestelde en goedgekeurde opdrachten. De klant zal ons op eerste verzoek vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden en alle kosten dragen van mogelijke procedures.

Art.  11.  INFORMATIE

De klant zal alle informatie en materiaal, noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en rechtstreeks overmaken aan het medium. De klant zal Moxy BVBA onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, BTW-nummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Art.  12.  BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs grove fout van ons of van onze aangestelden, behoudens voor een opzettelijke fout. We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verlies van cliënteel, welke de klant zou lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van ons of onze aangestelden, die verband houdt met deze overeenkomst. Onze mogelijke aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – is beperkt tot maximaal 30 % van de waarde van het door de klant bekritiseerde product.

Moxy raadt de koper en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. Moxy aanvaard geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van de apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. Moxy aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen van

welke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. Moxy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan ons toevertrouwd materiaal.

Art.  13.  LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN

De door ons opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen ons niet binden tenzij specifiek, uitdrukkelijk en schriftelijk anders is voorzien.

Art.  14.  GEBREKEN

Bemerkingen omtrent de aard en de omvang van onze producten en/of diensten dienen ons – op straffe van verval van ieder recht – te worden gemeld uiterlijk binnen de 5 dagen na de oplevering van de finale film, door de klant. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan dit Artikel.

Art.  15.  AANSPRAKELIJKHEID – SCHADE

Moxy BVBA raadt de koper en de opdrachtgevers aan een eigen verzekering af te sluiten. Moxy BVBA aanvaard geen aansprakelijkheid betreffende de door opdrachtgevers of derden geleden directe of indirecte schade veroorzaakt door stilstand, storing of slecht functioneren van de apparatuur, of veroorzaakt door bedienend personeel, of ontstaan door welke oorzaak dan ook. Moxy BVBA aanvaard evenmin aansprakelijkheid voor beschadigingen van welke aard dan ook of verlies van ter bewerking en /of bewaring gegeven materialen, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging of dat verlies. Moxy BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het vervoer van het aan ons toevertrouwd materiaal.

Art.  16.  AANKOOPVOORWAARDEN

Wij aanvaarden geen aankoop- of welke eigen voorwaarden dan ook van onze klanten, tenzij ze uitdrukkelijk zijn onderhandeld en door ons schriftelijk werden aanvaard. Onze algemene en bijzondere voorwaarden beheersen exclusief de overeenkomst tussen partijen.

Art 17. ONTBINDING

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht verhoogd met een schadevergoeding, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Moxy BVBA om de meerdere schade te bewijzen.

Voor de opdrachtgever-consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt de schadevergoeding, minimum forfaitair vastgesteld op 15% – verhoogd tot 30% in geval van maatwerk – van de prijs BTW exclusief, onverminderd het recht van Moxy BVBA om de meerdere schade te bewijzen. De opdrachtgever-consument, beschikt over dezelfde rechten, indien de overeenkomst door de foutieve tekortkoming van Moxy BVBA wordt verbroken.

Moxy BVBA kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen via een aangetekend schrijven als één of meer van de situaties uit de volgende opsomming, niet noodzakelijk beperkt tot, maar wel in de geest van die opsomming, zich voordoen:

Ingeval van faling, gerechtelijke reorganisatie (WCO), ontbinding en in vereffeningstelling, voorlopig bewind, collectieve schulden-regeling of een andere indicatie van dreigend onvermogen of onbekwaamheid tot betaling door de klant, houdt Moxy BVBA zich bovendien het recht om alle dienstverlening te stoppen.

Moxy BVBA houdt zich tevens het recht voor om dan de overeenkomst van rechtswege, zonder verdere ingebrekestelling, als ontbonden te beschouwen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Beëindiging in onderling akkoord: wanneer beide partijen deze overeenkomst beëindigen in onderling akkoord, kunnen de daarbij geldende modaliteiten vrij worden gekozen.

Art 18.  GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Moxy BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of laattijdig uitvoeren van een opdracht in geval van overmacht van welke aard ook of enige gebeurtenis buiten haar wil om. Moxy BVBA is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. De klant kan mogelijke gebreken die ondanks alle zorg in het resultaat zouden zijn geslopen, niet aangrijpen om een openstaande factuur niet te betalen. Daarenboven vrijwaart de klant Moxy BVBA voor alle gevolgen van de aanspraken die zijn eigen klanten tegen Moxy BVBA zou kunnen richten.

Moxy BVBA kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de klant op haar systemen geplaatste gegevens. De klant wordt verondersteld een back-up te nemen van alle gegevens die door de klant op de systemen worden geplaatst of via deze systemen worden verstuurd.

De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van misbruik van de diensten.

Moxy BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht door derden. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden.

Moxy BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, vertragingen of onderbrekingen van de geleverde diensten.

Geen van beide partijen kan verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.

Art.  19.  PUBLICITEIT

Behoudens expliciet protest vanwege de klant, staat Moxy BVBA vrij voor eigen publiciteitsdoeleinden, schriftelijk en mondeling te refereren naar de naam en het logo van de klant zelf en het geproduceerde materiaal zowel op online en offline kanalen. Daarbij zal Moxy BVBA uiteraard geen bijzonderheden kenbaar maken die vallen onder de confidentialiteitsbepalingen zoals bepaald in een eventueel afzonderlijk contract met haar klant.

Art. 20.  BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Moxy BVBA en de klant verbinden zich ertoe persoonsgegevens welke zij van elkaar ontvangen te behandelen conform de Wet van 8 december 1992 en het uitvoerende Koninklijke Besluit van 13 februari 2001 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant aanvaardt en erkent dat Moxy BVBA in de loop van de uitvoering van de verplichtingen onder de overeenkomst, persoonsgegevens die Moxy BVBA van de klant ontvangt mag verwerken en de klant verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat alle relevante betrokkenen (zoals omschreven in de wet) instemmen met een dergelijke verwerking door Moxy BVBA .

Art. 21. AUP (Acceptable Use Policy)

De klant zal zich houden aan de AUP van Moxy BVBA. Moxy BVBA heeft het recht deze AUP aan te passen. Moxy BVBA behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten bij schending van de AUP.

Art. 22 . INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle door Moxy BVBA verstrekte stukken zoals ontwerpen, scripts, maquettes, testfilms, intentienota’s, storyboards enz..(deze lijst is niet limitatief) zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Moxy BVBA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden worden doorgegeven.

Art. 23. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De overeenkomsten worden gesloten op de maatschappelijke zetel van Moxy BVBA en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt, ook in geval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding), onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tenzij Moxy de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiest. De klant of opdrachtgever kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

 

Want to know what's going on?

  • By clicking on Subscribe, you’re agreeing to let us process your data in accordance with our conditions.

  • You have the possibility to change your mind at any time by unsubscribing to our newsletter via the link at the bottom of each newsletter or by contacting us at [email protected]

    We will handle your data with respect. Visit our website for more information about our privacy practices.

Follow us on social media

Deze website gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website of op "Aanvaarden" te klikken, geef je jouw toestemming voor het gebruik van cookies, waaronder cookies van derde partijen. Opgelet: sommige functies op de website zullen niet werken als je cookies uit zet.